.

Doktora Sıkça Sorulan Sorular

1- DOKTORA PROGRAMINDA BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Değerlendirmede ALES %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı/sözlü sınav veya mülakat puanının %20’si dikkate alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı/sözlü sınav veya mülakat sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alamayan veya yazılı/sözlü sınav veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

2- ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

5 Yıl geçerlidir.

3- DOKTORA PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK SEVK TEHİRİ NE KADAR SÜRE İÇİN UZATILIR?

Doktora programlarında Askerlik sevk tehirleri bir defaya mahsus kayıt tarihinden itibaren 6 yıl 6 ay olacak şekilde Asker Alma Bölge Başkanlığından talep edilir. Bakaya durumda olan veya başka nedenle sevk tehiri ertelenmiş olan öğrencilerin sevk tehiri işlemi yapılamamaktadır.

4- DOKTORA YETERLİLİK NEDİR VE DOKTORA YETERLİK SINAVINA NE ZAMAN GİREBİLİRİM?

Derslerini ve seminerlerini başarı ile tamamlayan öğrenci, Enstitü Akademik Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde Yeterlik Sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçer. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir

5- DOKTORA YETERLİLİK SINAVI JÜRİSİ KAÇ KİŞİDİR?

Yeterlik sınavı jürisi en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dahil beş (5 kişi) kişiden oluşur.

6- DOKTORA YETERLİK SINAVINDAN BAŞARILI BULUNDUM NE YAPMALIYIM?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez İzleme Komitesi (TİK) üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır.

7- DOKTORA ÖĞRENCİSİYİM TEZ KONUMU NASIL BELİRLEYEBİLİRİM?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. İlgili ABD. Başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılabilir ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

8- DOKTORA YETERLİK SINAVINI SİSTEMDEN SEÇTİĞİM HALDE SINAVINA GİRMEZSEM BAŞARISIZ SAYILIR MIYIM?

Hayır, başarısız sayılmazsınız ancak, YÖK lisansüstü yönetmeliği gereği yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

9- TEZ ÖNERİSİ SAVUNMAM BAŞARILI GEÇTİ, TEZ KONUM KABUL EDİLDİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi (TİK), Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

10- TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASINDA BAŞARISIZ OLDUM, ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 11- TEZİMİ SAVUNABİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ TİK RAPORU GEREKİR?Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç (3 tik) Tez İzleme Komitesi raporu sunulması gerekir.

12- EN AZ ÜÇ TİK RAPORUM TAMAMLANDI, TEZİMİ SAVUNABİLİR MİYİM?

Enstitü tez yazım kurallarına göre yazımı tamamlanan tez öncelikle danışmana sunulur. Danışmanı tarafından tezin artık sonlandırılabileceği ve öğrencinin savunmaya hazır olduğuna karar verilmişse Tez Teslim Tutanağı doldurularak savunmada yer alması istenen jüri adayları belirlenir. Düzenlenen tutanak Savunma talep eden öğrencinin ders ve kredi kontrolü için öncelikle Enstitü sekreterliğine imzaya sunulur. Doktora programındaki bir öğrenci, en az 3 TİK Raporu ve toplamda da en az 240 AKTS krediyi tamamlamışsa savunma onay verilir. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak jüri üyelerine sunmak üzere hazır eder. Tez Savunma Jüri üyeleri EYK kararı ile belirlendikten sonra spiral ciltli 7 adet tez, jüri üyelerine gönderilir. Yönetim Kurulunun toplandığı tarih itibari ile bir ay içerisinde tez jürisinin toplanması ve savunmanın yapılması gerekir.Teze ilişkin intihal programı raporundaki oran %25’ i geçemez. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde EABD/EASD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir ve on beş günü geçmemek üzere yeni bir sınav tarihi belirlenir. İkinci kez jüri üyeleri toplanamazsa savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

13- SAVUNMADA TEZİM KABUL EDİLDİ, ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Savunma sonunda tezin teslimi için 1 aylık bir süre bulunmaktadır. Savunma sonunda 3 gün içinde savunma jüri üyelerinin düzenlediği Kişisel Jüri Raporu, Müşterek Jüri Raporu ve Katılım Listesi ABD. Sekreterliğine teslim edilir. Ciltleme sırasında ıslak imzalı Jüri Onay Formu kullanılacağı için jüri üyelerine yeterli sayıda Jüri Onay Formu imzalatılır.

Jüri tarafından önerilen ufak tefek düzeltmeler tamamlanır ve son kez danışmana sunulur. Son şekli verilmiş olan tez ciltleme için hazır hale getirilir. Ciltlenmiş olan bu tezlerden enstitü için 4 adet basım yaptırılır.(Jüri üyelerine de dağıtılacaksa yeterli sayıda basım yapılır.)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından Tez Veri Girişi yapılarak Tez Veri Girişi Formu çıktısı alınır. Enstitüye 2 nüsha teslim edilir.

Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tezi ile ilgili 4 adet CD oluşturur. Bu CD’lerde PDF formatında oluşturulan ve Tez Veri Giriş Formu düzenlenirken sistem tarafından verilen Referans numarası ile kaydedilmiş tez bulunmalıdır.

Tez Savunmasından Başarılı Olan Öğrenci Enstitüye Aşağıdaki belgeleri Teslim Etmelidir:

  1. Tez Veri Giriş Formu (http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden doldurulacak)
  2. Jüri Onay Formu (Islak İmzalı Aslı-1 Adet)
  3. CD 4 Adet (CD’ler http://sbe.mehmetakif.edu.tr/upload/17_06042011_62z88fv5fxn.pdf sayfasındaki kılavuzda belirtildiği şekilde hazırlanacak)
  4. Tez Yazım Kılavuzuna Uygun Tez Kitapçığı (Karton Kapak ve Ciltli 4 Adet)5- Tez İntihal Raporu (Orijinallik Raporu-Oran en fazla %25 olacak)Enstitü Müdürlüğüne Teslim Edilir.

ÖNEMLİ: Teslim edilen tezlerin iç kapağında jüri üyelerinin isimleri bulunmalıdır.Öğrenci, bahsedilen belge ve tezleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

14-DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVINDAN BAŞARISIZ OLDUM NE YAPMALIYIM?

Başarısızlık 2 şekilde olur;-Tez reddedilirse, öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.-Düzeltme verilirse, Tezi düzelterek tekrar savunma için 6 ay süre verilir. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yaparak tezin aynı tez jürisi önünde tekrar savunulması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

  • Genel S.S.S.
  • Tezli Y.L. S.S.S.
  • Tezsiz Y.L. S.S.S.
  • Doktora S.S.S.