.

AKTS

Enstitümüz akademik birimlerinde yürütülen lisansüstü programlarının eğitim ve öğretim amaçları ve program çıktıları “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” içerisinde değerlendirilmekte ve ayrıca alana özgü yeterlilikler de göz önünde bulundurulmaktadır. Eğitim öğretim programları, “Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi” kapsamında geliştirilmiş olan TYYÇ ile belirlenen hedeflere göre yapılmaktadır. Ana Bilim Dallarımızın TYYÇ ilişkisine https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Enstitümüzde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci iş yüküne dayalı tasarım, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) dikkate alınarak belirlenmektedir. Enstitümüz, AKTS hesaplanmasında; 30 AKTS 1 yarıyıllık iş yüküne, 60 AKTS 1 yıllık iş yüküne, 1 AKTS = 25–30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. Programların eğitim amaçları ve program çıktıları öğrenim sürecinde öğrencinin program çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde sunmak üzere planlanmaktadır. Öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı derslik içi ve derslik dışı çalışmalar ve sınavlar dikkate alınmaktadır. İş yükü üzerinden belirlenen AKTS’ler kamuoyuna açık olarak üniversitemiz resmi web sayfasında yer alan “AKTS Bilgi Paketi” adı altında, https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/ adresinde Enstitümüz akademik birimlerine ait alt başlıklarda duyurulmaktadır.

ana menü

 • doktora programları
 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • bölüm/program
 • Genel Bilgi
 • Yönetim ve Kurullar
 • akademik takvim
 • mevzuat
 • İdari Personel
 • formlar
 • Yönetmelikler
 • Koordinatörlükler
 • MAKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • Genel Formlar
 • AKTS, Erasmus+, Mevlana ve Farabi Koordinatörlükleri
 • kalite
 • Sayısal Bilgiler
 • Yönergeler
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • Akademik Formlar
 • Engelli Öğrenci Birimi
 • KBYS
 • enstitü dergisi
 • Kılavuzlar
 • Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
 • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 • Genel S.S.S.
 • Kariyer Birim Temsilcisi
 • Doktora Pr. Formları
 • Kalite Politikamız
 • Tez Yazım Kılavuzu (Tez, Seminer, Dönem Projesi)
 • iletişim
 • Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
 • Doktora S.S.S.
 • Tezli Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Tez Kapağı Oluşturma Uygulaması
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Pr. Kabulü
 • Tezli Y.L. S.S.S.
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz
 • Kurul ve Komisyonlar
 • Tezsiz Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Ders Açma/Ders Programı, Öğretim Planı
 • Birim Danışma Kurulu
 • Tezsiz Y.L. S.S.S.
 • Kararlar, Tutanaklar ve Raporlar
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • Öğrenci Kalite Kurulu
 • Yeni Bölüm/Program Açma Teklif Formları
 • Kalite Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü
 • Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
 • Birim Danışma Kurulu Raporları
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • Etik Kurul Başvuru Formları
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Öz Değerlendirme Raporları
 • Stratejik Amaçlar
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Eğitim-Öğretim PUKÖ Döngüsü
 • Uluslararasılaşma
 • Organizasyon Şeması
 • Stratejik Planlar
 • İş Akış Şemaları
 • İç Kalite Güvencesi
 • AKTS
 • Kalite Formları
 • Diploma Eki
 • Anketler
 • Kurum İçi Değerlendirme Raporları
 • Görev Tanımları
 • Bağlantılar
 • Kurum Dış Değerlendirme Raporları
 • Yönetmelikler
 • Erasmus+ Öğrenci Değişim Programları
 • Etkinlik ve İzleme Sistemi
 • MAKÜKLT
 • Yönergeler
 • Usul ve Esaslar
 • YÖKAK
 • Ders Değerlendirme Sistemi
 • ÖDEMER
 • Kariyer Gelişrime UAM
 • Mezun Bilgi Sistemi
 • MAKÜ Kalite (Facebook)
 • MAKÜ Kalite Yönergesi
 • YÖK Mevzuat