.

Tezli Yüksek Lisans Sıkça Sorulan Sorular

1- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

 • Değerlendirmede;ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’si,
 • Yabancı dil puanının %10’u
 • Yazılı ve/veya sözlü sınav veya mülakat puanının %20’si dikkate alınır.
 • Toplamda en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
 • Yazılı ve/veya sözlü sınav veya mülakat sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan veya yazılı ve/veya sözlü sınav veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz.
 • Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

2- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA DİL VE ALES PUANI ŞARTI VAR MI? VE GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

İlgili alanın puan türüne göre 55 ALES puan şartı vardır. Yabancı dil sınavına girmek şartı olup baraj puanı uygulanmamaktadır. Puanların geçerlilik süresi ile ilgili YÖK’ün belirlediği süreler esas alınır.

3- ALMAM GEREKLİ ZORUNLU ASGARİ DERS SAYISI NEDİR?

Tezli Yüksek Lisans Programı; Yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez çalışması kredisiz olup süren çalışma, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışması tez yazım kılavuzuna göre hazırlanır ve ciltli bir nüshası Enstitüye teslim edilir.

4-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK SEVK TEHİRİ NE KADAR SÜRE İÇİN UZATILIR?

Tezli Yüksek Lisans programlarında Askerlik sevk tehirleri bir defaya mahsus kayıt tarihinden itibaren 3yıl 3 ay olacak şekilde Asker Alma Bölge Başkanlığından talep edilir. Bakaya durumda olan veya başka nedenle sevk tehiri ertelenmiş olan öğrencilerin sevk tehiri işlemi yapılamamaktadır.

5-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ SÜRESİ NE KADARDIR?

Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına geçerli bir mazereti olmadan girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir (Madde 13/2).

6-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA TEZE GEÇTİM, HER DÖNEM KAYIT YAPTIRMAM GEREKİR Mİ?

Tezi savunup mezun oluncaya kadar her dönem kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt yaptırılmayan dönemlerde de süre devam etmektedir. Kayıt yaptırılmayan dönemlerde öğrenci PASİF duruma düşeceğinden öğrencilik haklarından yararlanamaz.

7-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK SEVK TEHİRİ NE KADAR SÜRE İÇİN UZATILIR?

Tezli Yüksek Lisans programlarında Askerlik sevk tehirleri bir defaya mahsus kayıt tarihinden itibaren 3 yıl 3 ay olacak şekilde Asker Alma Bölge Başkanlığından talep edilir. Bakaya durumda olan veya başka nedenle sevk tehiri ertelenmiş olan öğrencilerin sevk tehiri işlemi yapılamamaktadır.

8-YÜKSEK LİSANS TEZİMİ TAMAMLADIM NE YAPMALIYIM?

Enstitü tez yazım kurallarına göre yazımı tamamlanan tez öncelikle danışmana sunulur. Danışmanı tarafından tezin artık sonlandırılabileceği ve öğrencinin savunmaya hazır olduğuna karar verilmişse Tez Teslim Tutanağı doldurularak savunmada yer alması istenen jüri adayları belirlenir. Düzenlenen tutanak Savunma talep eden öğrencinin ders ve kredi kontrolü için öncelikle Enstitü sekreterliğine imzaya sunulur. Burada öğrenci en az 7 ders, 21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredi tamamlamışsa savunmasına onay verilir. Form daha sonra ABD. Başkanı imzasına sonrasında ABD. Sekreterliğine sunulur. Tez Savunma Jüri üyeleri EYK kararı ile belirlendikten sonra spiral ciltli 5 adet tez, jüri üyelerine gönderilir. Yönetim Kurulunun toplandığı tarih itibari ile bir ay içerisinde tez jürisinin toplanması ve savunmanın yapılması gerekir.

9-İNTİHAL PROGRAMINDAKİ BENZERLİK ORANI KAÇ OLMALIDIR?

Teze ilişkin intihal programı raporundaki oran %25’i geçemez.

10-TEZ SAVUNMAMI DİNLEYİCİYE AÇIK OLARAK GERÇEKLEŞTİREBİLİR MİYİM?

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

11-TEZ SAVUNMAMI YAPTIM EVRAKLARIMI ANA BİLİM DALINA NE ZAMAN TESLİM ETMELİYİM?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bireysel jüri formları, müşterek jüri formları ve katılım formu ABD. sekreterliğine teslim edilir. Bu karar enstitü EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

12-DÜZELTME KARARI VERİLEN TEZİ İKİNCİ SAVUNMAMDA BAŞARISIZ BULUNAN ÖĞRENCİNİN DURUMU NE OLUR?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

13-TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİYKEN TEZİM REDDEDİLDİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI ALABİLİR MİYİM?

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

14- TEZ SAVUNMASINDA TEZİM KABUL EDİLDİ, ŞİMDİ NELER YAPMALIYIM?

Savunma sonunda tezin teslimi için 1 aylık bir süre bulunmaktadır. Savunma sonunda 3 gün içinde savunma jüri üyelerinin düzenlediği Kişisel Jüri Raporu, Müşterek Jüri Raporu ve Katılım Listesi ABD. Sekreterliğine teslim edilir. Ciltleme sırasında ıslak imzalı Jüri Onay Formu kullanılacağı için jüri üyelerine yeterli sayıda Jüri Onay Formu imzalatılır.

Jüri tarafından önerilen ufak tefek düzeltmeler tamamlanır ve son kez danışmana sunulur. Son şekli verilmiş olan tez ciltleme için hazır hale getirilir. Ciltlenmiş olan bu tezlerden enstitü için 4 adet basım yaptırılır.(Jüri üyelerine de dağıtılacaksa yeterli sayıda basım yapılır.)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından Tez Veri Girişi yapılarak Tez Veri Girişi Formu çıktısı alınır. Enstitüye 2 nüsha teslim edilir. Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tezi ile ilgili 4 adet CD oluşturur. Bu CD’lerde PDF formatında oluşturulan ve Tez Veri Giriş Formu düzenlenirken sistem tarafından verilen Referans numarası ile kaydedilmiş tez bulunmalıdır.

Tez Savunmasından Başarılı Olan Öğrenci

Enstitüye Aşağıdaki belgeleri Teslim Etmelidir:

 1. Tez Veri Giriş Formu (http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden doldurulacak)
 2. Jüri Onay Formu (Islak İmzalı Aslı-1 Adet)
 3. CD 4 Adet (CD’ler http://sbe.mehmetakif.edu.tr/upload/17_06042011_62z88fv5fxn.pdf sayfasındaki kılavuzda belirtildiği şekilde hazırlanacak)
 4. Tez Yazım Kılavuzuna Uygun Tez Kitapçığı (Karton Kapak ve Ciltli 4 Adet)
 5. 5Tez İntihal Raporu (Orijinallik Raporu-Oran en fazla %25 olacak)

Enstitü Müdürlüğüne Teslim Edilir.

ÖNEMLİ: Teslim edilen tezlerin iç kapağında jüri üyelerinin isimleri bulunmalıdır.Öğrenci, bahsedilen belge ve tezleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Genel S.S.S.
 • Tezli Y.L. S.S.S.
 • Tezsiz Y.L. S.S.S.
 • Doktora S.S.S.