.

Birim Kalite Komisyonu Üyelerini Görevleri

Sosyal Bilim Enstitüsü Enstitü Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

 1. Enstitü stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek,
 2. İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu Üniversite’nin internet sayfasında kamuoyuna duyurmak,
 3. Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
 4. Her yıl periyodik olarak, bir sonraki takvim yılı başına kadar, kendi yıllık iç değerlendirme raporunu, periyodik gözden geçirme sonuçlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim yılı için iş takvimini, iyileştirme eylem planlarını oluşturmak ve yürütmek,
 5. Çalışmalarında ve raporlamalarında Enstitü düzeyinde standardı sağlamak için bölümlerden gelen verileri raporlaştırmak,
 6. İç ve dış değerlendirme raporlarında ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.

ana menü

 • doktora programları
 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • mevzuat
 • Genel Bilgi
 • bölüm/program
 • Yönetim
 • Yönetmelikler
 • İdari Personel
 • Yönergeler
 • MAKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • kalite
 • formlar
 • Kılavuzlar
 • Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 • KBYS
 • enstitü dergisi
 • Genel S.S.S.
 • TEZ YAZIM KILAVUZU
 • Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
 • Genel Formlar
 • Kalite Politikamız
 • Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Pr. Kabul Yönergesi
 • uzaktan eğitim
 • Doktora S.S.S.
 • Doktora Pr. Formları
 • iletişim
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Organizasyon Şeması
 • Tezli Y.L. S.S.S.
 • Tezli Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Tezsiz Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Tezsiz Y.L. S.S.S.
 • Akademik Formlar
 • Birim Kalite Komisyonu Tutanakları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • İş Akış Şemaları
 • Birim Danışma Kurulu
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Program Açma Teklif Formları
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu
 • Etik Kurul Başvuru Formları
 • Stratejik Amaçlar
 • Kalite Formları
 • Planlar ve Raporlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Birim Danışma Kurulu Raporları
 • Uluslararasılaşma
 • Bağlantılar
 • Öz Değerlendirme Raporları
 • AKTS
 • Diploma Eki
 • MAKÜ Kalite Yönergesi
 • Erasmus+ Öğrenci Değişim Programları
 • MAKÜ Mevzuat
 • YÖK Mevzuat
 • Yönetmelikler
 • YÖKAK
 • Yönergeler
 • Usul ve Esaslar